พระสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon (Thai Translation) Book 15 Anonymous

ISBN:

Published: 2000

Hardcover

318 pages


Description

พระสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon (Thai Translation) Book 15  by  Anonymous

พระสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon (Thai Translation) Book 15 by Anonymous
2000 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 318 pages | ISBN: | 6.14 Mb

พระไตรปิฎก คือคำสอนของพระพุทธเจา ในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติทีพระสงฆไดจดจำพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคไวโดย ใชวิธีทองจำ คลายการสวด ตอๆ กันมาโดยไมตกหลน ทุกคำทุกอักษร จนกระทังตอมามีการจารึกลงบนแผนใบลาน และพิมพเปนหนังสือพระพุทธเจMoreพระไตรปิฎก คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสงฆ์ได้จดจำพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไว้โดย ใช้วิธีท่องจำ คล้ายการสวด ต่อๆ กันมาโดยไม่ตกหล่น ทุกคำทุกอักษร จนกระทั่งต่อมามีการจารึกลงบนแผ่นใบลาน และพิมพ์เป็นหนังสือพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ทรงฉลาดในโวหาร ก่อนจะทรงแสดงธรรมแก่ใคร ทรงตรวจสอบภูมิหลังด้านต่างๆ ของคนเหล่านั้นด้วยพระญาณก่อนแล้วจึงแสดงธรรม ผลจากการฟังในสมัยนั้นจึงมีความอัศจรรย์ ไม่มีปัญหาว่าผู้ฟังไม่เข้าใจเมื่อปรินิพพานไปแล้ว ทรงตั้งธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์ เมื่อกาลผ่านไป การตีความพระธรรมวินัยตามความเข้าใจของตนเองเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความแตกต่างกันในด้านความเข้าใจและการปฏิบัติ จนเกิดแตกแยกเป็นนิกายต่างๆ ถึง 18 นิกาย สำหรับเถรวาทนี้ ยังคงจดจำคำสอนเหล่านั้นไว้ดั้งเดิมมากที่สุดต่อมามีพระอรรถกถาจารย์ ได้แต่งคัมภีร์อธิบายพุทธวจนะ ในพระไตรปิฎกส่วนที่ยากแก่การเข้าใจ ทั้งในด้านการแปลภาษาและเนื้อความออกมา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาปฎิบัติมาก ทางมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงนำเอาพระสูตรคือข้อความในพระไตรปิฎก และอรรถกถา คือข้อความอธิบายพระสูตรนั้นๆ มาพิมพ์เชื่อมต่อกันไป บทต่อบท เพื่อช่วยให้ท่านที่ไม่เข้าใจข้อความในพระสูตร สามารถหาคำตอบได้จากอรรถกถาในเล่มเดียวกันทำให้พระบาลี ซึ่งแต่เดิมมีประมาณ 45 เล่ม รวมอรรถกถาแล้ว เป็นหนังสือทั้งหมด 91 เล่ม แปลเป็นภาษาไทย และพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2525The Tipitaka (Pali ti, three, + pitaka, baskets), or Pali canon, is the collection of primary Pali language texts which form the doctrinal foundation of Theravada Buddhism.

The Tipitaka and the paracanonical Pali texts (commentaries, chronicles, etc.) together constitute the complete body of classical Theravada texts.The Pali canon is a vast body of literature: in English translation the texts add up to thousands of printed pages.

Most (but not all) of the Canon has already been published in English over the years. This is the Thai translation of the Pali Cannon plus The Coomentaries (อรรถกถา) which consist of 91 Books altogether.The three divisions of the Tipitaka are:Vinaya PitakaThe collection of texts concerning the rules of conduct governing the daily affairs within the Sangha — the community of bhikkhus (ordained monks) and bhikkhunis (ordained nuns). Far more than merely a list of rules, the Vinaya Pitaka also includes the stories behind the origin of each rule, providing a detailed account of the Buddhas solution to the question of how to maintain communal harmony within a large and diverse spiritual community.Sutta PitakaThe collection of suttas, or discourses, attributed to the Buddha and a few of his closest disciples, containing all the central teachings of Theravada Buddhism.

(More than one thousand sutta translations are available on this website.) The suttas are divided among five nikayas (collections):* Digha Nikaya — the long collection* Majjhima Nikaya — the middle-length collection* Samyutta Nikaya — the grouped collection* Anguttara Nikaya — the further-factored collection* Khuddaka Nikaya — the collection of little texts:Abhidhamma PitakaThe collection of texts in which the underlying doctrinal principles presented in the Sutta Pitaka are reworked and reorganized into a systematic framework that can be applied to an investigation into the nature of mind and matter.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "พระสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon (Thai Translation) Book 15":


poeburton.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us